<h1>Mærkesager</h1>

Mærkesager

Kommunalpolitisk program 2022-2025

SAMMENHOLD og SAMFUNDSSIND

Siden midten af 1900-tallet har Socialdemokratiet været garant for vores velfærdssamfund. Tredivernes krise lagde grunden til det samfund, vi har i dag. Alle bidrager, og alle har lige muligheder for at modtage skolegang, uddannelse, pension og ældrepleje.

2020 er nok året, hvor det gik op for os, hvad et stærkt samfund betyder for os alle. Pludseligt var alt vendt på hovedet. Vi skulle arbejde hjemme, undervise vores børn selv, og vores svageste måtteikke få besøg på ældrecentrene. Mange mistede deres arbejde og måtte modtage dagpenge, måske for første gang i deres liv.

Når man bygger et hus, er det vigtigt, at fundamentet er i orden. Hvis hverdagen skal fungere, er det vigtigt, at daginstitutioner og skoler leverer den tryghed, pasning og uddannelse, som forventes og er nødvendigt for at få dygtige og engagerede mennesker. Når vores forældre kommer på et ældrecenter, skal man kunne forvente, at de er i trygge rammer med den kvalificerede pleje, som kræves, når man er i sit livs efterår.

Vi ønsker beslutningerne TÆTTERE på borgerne.

Længe var centralisering og stordriftsfordele det store mantra inden for kommunal ledelse og økonomi. I dag er vi blevet klogere. Man får ikke en bedre skole ved at samle alle under en ”megaskole”. Bydele og børn er forskellige, og derfor skal vores skoler også være forskellige.

Kommer man på ældrecentret, er man ikke bare en plejekrævende borger. Alle er individer med forskellige behov og ønsker for tryghed og pleje.

Vi vil give FRIHED og NÆRHED tilbage.

Vi ønsker, at der skal være større mulighed for individuel ledelse og større forskellighed i kommunens institutioner. Det betyder, at vi vil væk fra stordrift og tilbage til det lokale og forskelligheden. Vi ønsker friheden tilbage til vores daginstitutioner, skoler og ældrecentre.

Vi mener, at ved at give lederne mulighed for selv at stå for LEDELSE OG ØKONOMI så skaber det også bedre muligheder for tryghed, læring, pleje og omsorg.

Socialdemokratiet ønsker beslutningerne bliver taget så tæt som muligt på borgerne. Derfor vil vi give mest mulig selvbestemmelse ud til vores institutioner. Vi vil væk fra topledelse og tilbage til mere lokal ledelse. Der skal være plads til at skabe sin egen kultur, værdier og ejerskab.

Vi skal passe på vores velfærd og give vores børn og ældre de bedste livsbetingelser til at udvikle sig og blive ældre på, samtidig med at vi også skal passe på vores KLODE og KLIMA, for ellers har vi ingen fremtid at bygge velfærdssystemet videre på. Vi vil gøre Glostrup til en grønnere kommune og bygge et bæredygtigt fundament for os alle.

GRØNT og SMART.

Glostrup er en gammel by, som gennem århundreder har udviklet sig efter de behov og ønsker, forskellige tider har krævet. At tænke grønt og miljøvenligt er en naturlig udvikling, som kræver smarte løsninger og den nyeste teknologi, især hvis vi også i fremtiden skal føle, at Glostrup er en god by at bo i. Socialdemokratiet vil tænke GRØNT i alle de beslutninger, der tages i kommunen.

Vi vil kræve, at alle kommunens investeringer skal have en miljømæssig gevinst.

Glostrup er kulturen og FORENINGERNES BY.

Vi har et rigt og spændende forenings-, idræts- og kulturliv til gavn for rigtig mange mennesker.

Kulturhus, Medborgerhus, biograf, teater og idrætsfaciliteter glæder mange generationer. Vi ønsker, at dette bevares og udvikles. Teater, kunst, kultur og idræt skal styrkes for børn og voksne. Kulturen skal ud i byen. F.eks. vil vi kræve, at bygherrer ud over bæredygtighed også tænker kunst og bevægelse ind i fremtidens byggerier i kommunen.

Vi vil prioritere:

Minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

Vi kommer i første omgang til at prioritere kernevelfærden. Det betyder, at vi vil lave nogle klare målsætninger, som Glostrups borgere kan vurdere os på. Det er bl.a. en målsætning om bedre normeringer i vores daginstitutioner

Tryghed og værdighed på ældreområdet.

Det er også vores målsætning at skabe tryghed og værdighed for vores ældre, således at der bl.a. opleves færre skift af hjælpere i hjemmet/ældrecentrene. Derudover vil vi sikre, at der prioriteres tid til akutte opgaver, så de ikke lægges på personale, som i forvejen har fuldt program.

Generel istandsættelse af kommunens institutioner.

Vi vil prioritere, at bygningerne fremstår brugervenlige og moderne til gavn for borgere, medarbejdere og miljøet. Det vil gøre os mere attraktiv som kommune, som arbejdsplads samt skabe et bedre arbejdsmiljø for kommunens ansatte. Derudover vil der også blive investeret i bedre og flere læringsmiljøer på vores skoler.

Fælles om Glostrup Skole.

Glostrup Skole er inde i en god udvikling med stigende forældretilfreds. Men vi skal altid stræbe efter at gøre det endnu bedre. Vi ved nu efter mange år med fokus på centralisering og stordriftsfordele, at der skal mere til at skabe den bedste skole for vores børn. Bydele og børn er forskellige, og derfor skal vores skoler også have mulighed for at være forskellige. Derfor vil vi prioritere, at alle skoler i Glostrup Skole får mulighed for at have deres egen profil.

Vi vil bibeholde Glostrup Skole i den nuværende struktur, hvor der ligger en skole i hvert distrikt og nærområde.

Vi vil fortsat vægte de nye lokalråd højt og vil inddrage alle med interesse i Glostrup Skole i en proces med henblik på at få belyst, om eleverne, borgerne og medarbejderne ønsker forandringer (store eller små) af Glostrup Skole.

Det er vigtigt, at alle bliver hørt og inddraget mest muligt i tilfælde af, at der skal ske større/mindre justeringer af Glostrup Skole, da skoleområdet er centralt for det at have en god kommune.

Vi anerkender, at der er store udfordringer for børn og unge, som har brug for ekstra opmærksomhed i institutionerne. Derfor vil vi afsætte midler til at kompetence udvikle de nødvendige medarbejdere i AKT (adfærd, kontakt og trivsel) eller som inklusionspædagoger til at understøtte vores institutioner samt foreninger, hvor der måtte være behov for det.

En grønnere kommune/bedre udnyttelse af ressourcer og vild natur.

Begrebet Klimakommune var et projekt, hvor en kommune i samarbejde med Danmarks

Naturfredningsforening forpligtede sig til at reducere sit CO2 aftryk med 2 % om året. Projektet forløb fra 2007 til april 2021. Det projekt var Glostrup Kommune desværre ikke en del af. Projektet er nu blevet afløst af et samarbejde kaldet DK2020.

Kommunalbestyrelsen vedtog, at vi ikke skulle være med i DK2020, da der i det projekt blev brugt en del penge på konsulenter og projektledelse. Det blev i stedet vedtaget at afsætte en tilsvarende beløb på 1,5 mio. kr. til et skærpet fokus og udnyttelse af eksisterende ressourcer på udrulning af fjernvarme i hele Glostrup Kommune, energioptimering af kommunens bygninger samt understøttelse af grønne transportformer.

Glostrup Kommune deltager derudover allerede i to fælleskommunale klimaprojekter – de såkaldte VIP- projekter: ”100 % grønne drivmidler i 2030” og ”Energibesparelser i boliger”.

Vi har samtidig foreslået, at kommunen skal være med i projektet ”Danmarks Vildeste Kommune”, hvor ”…vi ønsker at gøre en positiv forskel for de vilde arter på kommunens grønne arealer. Det vil vi gøre ved at fortsætte de mange initiativer, der allerede er sat i gang…”. Samtidig har vi inviteret alle byens borgere til at være med til at gøre noget ved biodiversiteten i de private haver, på boligforeningernes fællesområder eller i lejlighedernes altankasser.

Kultur og Foreningsliv.

I Glostrup er det vigtigt at have et godt og bredt foreningsliv. Vi ønsker at prioritere, at alle har lige mulighed for at være en del af fællesskabet. Derfor vil vi oprette en pulje, som bidrager økonomisk til, at børn og unge, hvis familie har en svag økonomi, også har mulighed for at være en del af kultur- og foreningslivet.

Herudover må vi desværre også erkende, at der kommer flere børn og unge med mistrivsel. Dette skal bl.a. foreningslivet være med til at ændre på.

Efter kommunalvalget vil disse 6 kardinalpunkter være vores højeste prioriteter frem til næste valg i 2025.


Uddybning af kardinalpunkter:

Mere selvbestemmelse til personalet i daginstitutionerne/skolerne.

Mere indflydelse til forældrene i daginstitutionerne/skolerne.

Vi vil arbejde for et tilbud for unge med særlige behov og sikre dem et så selvstændigt og værdigt voksenliv som muligt, og derfor synes vi, at unge-enheden skal styrkes.

Derudover skal de børn, vi har i udenbys tilbud hentes hjem, selvfølgelig kun i det omfang, det giver mening for barnet.

At børnene bliver mødt med passende faglige udfordringer.

Nul-tolerance i forhold til mobning.

Fastansættelse af flere uddannede pædagoger/pædagogiske assistenter.

Ny daginstitution syd for banen.

Ny daginstitution i Ejby ved øget børnetal.

Mere selvbestemmelse til personalet i ældreplejen.

Mere indflydelse til brugerne og pårørende.

Øget samarbejde med seniorrådet og handikaprådet.

Decentral ledelse.

Selvstændige plejecentre med egen kultur og fokus.

Vi vil støtte og videreudvikle Aktivitetscentret på Sydvestvej.

Pulje til aktiviteter for ældre, som planlægges i samarbejde med brugerne/pårørende og frivillige.

Sikre at borgere og pårørende støttes i et demensforløb.

Vi vil reducere dokumentationskravene, så tiden primært bruges hos borgerne. Vi skal opfylde lovgivningskravene, men samtidig vil vi se på, om vores egne krav kan udfases.

Alle borgere skal behandles med værdighed og respekt for forskelligheder.

Kommunikation fra kommunen skal foregå i en ordentlig og respektfuld tone og i et sprog, som er til at forstå for almindelige borgere.

Vi ønsker, at der fokuseres på en tidlig indsats, så folkesundheden i Glostrup hæves.

Mange mennesker, som bor på Vestegnen, har et generelt dårligere sundhedsliv end danskerne generelt. Mange lever i dag med kroniske sygdomme, misbrugsskader og nedslidning efter et hårdt arbejdsliv.

Vi vil gøre en aktiv indsats for at tiltrække flere læger til Glostrup.

Vi skal have fokus på ”manden på bænken”. Det betyder, at vi skal være opmærksomme på de mennesker, som kæmper med ensomhed og et muligt begyndende misbrug.

Vi ønsker større fokus på hjemløse borgere. Respekt og dialog er nøgleordene her.

Glostrup skal være en grønnere kommune, og derfor skal vi påbegynde udarbejdelsen af klimaplaner.

Bevare de grønne områder samt udvikle nogle ordentlige udendørs områder i hele Glostrup.

Øget opmærksomhed på biodiversitet. Skabe mere plads til ”vild” natur.

Byens oaser er for alle borgere i Glostrup, derfor ønsker vi, at de også lever op til de krav og forventninger, der er for at nyde et godt udeliv. Det kunne være bålpladser, drikkevand og ordentlige siddeforhold.

Mere økologi i de offentlige køkkener/udarbejdelse af økologiske regnskaber.

Vi vil lave nye og større omklædningsfaciliteter til træningscentret i Glostrup Fritidscenter.

Etablering af flere el-ladestandere ved offentlige institutioner og p-pladser.

At børnene tør prøve sig frem, og at fejl inviterer til læring.

At børnene oplever skoletiden som værdifuld i sig selv.

At skolen ruster eleverne personligt, fagligt og socialt til ungdoms- og voksenlivet i uddannelse eller job.

At skolerne kan indgå partnerskabsaftaler på alle klassetrin med det omgivende samfund (erhvervslivet og institutioner).

At lærere og pædagoger skal uddannes til at inddrage tidssvarende teknologi i undervisningen.

At børnenes muligheder for medbestemmelse og indflydelse på undervisningen øges gennem skoleforløbet.

At der tilbydes en aktiv fritid, hvor børnene og de unge er medskabere og medbestemmende.

At der er et velfungerende samarbejde mellem skole, forældre og skolens samarbejdspartnere omkring fremme af sunde vaner hos børnene.

At de fysiske rammer på skolen inviterer til bevægelse og læring.

At børnene bliver mødt med passende faglige udfordringer, har gode relationer til lærerne og pædagogerne, og oplever mulighed for at være aktive og involverede i undervisningen.

At der ansættes uddannede lærere og pædagoger.

At der etableres flere attraktive læringsmiljøer på skolen.

Nul-tolerance i forhold til mobning både fysisk og digitalt.

Sikker skolevej ved alle 5 skoler.

Vi vil sikre, at vi fortsat har et aktivt kultur- og foreningsliv for alle borgere i kommunen.

Kunsten i Glostrup skal spire lige fra græsrødderne til mere kunst i det offentlige rum.

Idrætslivet er et vigtigt element til at samle folk og sikre, at vi får bevæget os.

Motion og bevægelse skal dels kunne ske i det etablerede foreningsliv og dels naturligt i det offentlige rum.

Kulturen i Glostrup opleves i fællesskaber, konkrete oplevelser og aktiviteter.

Biografen, kulturhuset, medborgerhuset, teatret, biblioteket og fritidscentret mener vi skal sikres mulighed for at være bæredygtige aktiviteter og tilbud, der sikrer kulturen i Byen.

Vi er åbne for nye måder at anskue kulturen i Glostrup på herunder at bruge det offentlige rum mere samt ved anvendelsen af digitale løsninger.

Vores nuværende og eventuelle nye haller i kommunen skal være så multifunktionelle som overhovedet muligt.

Arbejde for at kunst/kunstnerisk udsmykning også indgår som et parameter i privat erhvervs-/boligbyggeri.

Opstilling af kunst i det offentlige rum i parker og på pladser på samme måde som i Byparken.

Undersøge om der i byen kan etableres en ”skulpturpark”, hvor kunstnere får mulighed for at udstille deres værker.

Glostrup skal forblive en tryg by at bo i.

Derfor vil vi arbejde for, at der skal være tilstrækkelig belysning på kommunens områder.

Vi vil prioritere, at handicappede sikres ordentlige og nødvendige forhold for at færdes i byen.

Vi ønsker INGEN salg af euforiserende stoffer i Glostrup. Derfor vil vi øge indsatsen i det opsøgende SSP-arbejde.

Vi ønsker et tættere samarbejde med byens borgere. Dette kan ske gennem borger- eller fokusgrupper inden for specifikke områder.

Overvågning på kommunale ejendomme, hvor det skønnes nødvendigt.

Glostrup har i århundreder indrettet sig efter udvikling og efterspørgsel. Det skal vi blive ved med.

I takt med at byerne omkring os fortættes, og vi selv bygger nye boliger, skaber det udfordringer med trafik og transport. Vi ønsker ikke, at hele byen ”sander til” i trafik. Glostrups borgere skal kunne færdes trygt i trafikken, og vi vil derfor arbejde for, at trafikken ledes ud af byen på en smartere måde.

Glostrup Station bliver fremtidens trafikknudepunkt med både letbane og regionaltog. Derfor vil vi arbejde for, at der etableres et parkeringshus for pendlere tæt på stationen.

Glostrup er en by for alle. Derfor ønsker vi, at dette også afspejler sig i fremtidens boliger. Der skal både være attraktive leje- og ejerboliger. Ligeledes skal der fokuseres på studie- og seniorboliger til priser, som almindelige mennesker har råd til at betale.

Vi ønsker fortsat, at Glostrup skal være en attraktiv by at bo i både for nye tilflyttere og eksisterende borgere. Derfor vil vi nøje følge udviklingen og udbygge skoler og daginstitutioner efter behov.

Vi vil arbejde for ordentlige kvalitetsudbud af skoler, daginstitutioner og kulturtilbud.

Glostrup har altid været en god erhvervsby. Vi vil arbejde for, at der også i fremtiden fokuseres på, at der skal være plads til arbejdspladser til byens borgere.

– Bedre infrastruktur som leder trafikken ud af byen.

– Parkeringshus syd for banen.

– Fokus på sikker trafik for børn og handicappede.

– Bygningsmassen i Glostrup har et særligt præg. Det vil vi tage hensyn til samtidig med, at vi by-udvikler. Derfor vil vi kræve, at fremtidens boliger er for alle. Både unge og ældre skal have råd til at blive boende i Glostrup. Ligeledes ønsker vi et fornuftigt forhold mellem leje- og ejerboliger.

– Fokus på løbende renovering af vores veje og fortove.

– Vi vil udvikle Hvissinge Torv til gavn for beboerne i Hvissinge. Det ligger meget centralt og kan blive et byrum, som samler hele bydelens børn og unge.

– Vi skal sørge for nogle ordentlige boligforhold for beboerne i vores bofællesskab Toftevej.