Vedtægter

§1. Foreningens navn

Foreningens navn er Socialdemokratiet i Glostrup og organiserer socialdemokrater i Glostrup Kommune. Foreningen er en del af Socialdemokratiet, samt Socialdemokratiet i Ballerupkredsen og Socialdemokratiet i Region Hovedstaden.

§2. Formålet

Stk. 1.

Foreningen anerkender Socialdemokratiets program og vil virke for dets gennemførelse på grundlag af partiets love og beslutninger.

Foreningens formål er på demokratisk socialistisk grundlag at fremme medlemmernes politiske, kulturelle og økonomiske interesser, samt gøre Glostrup til en by, hvor fællesskabet er i højsædet.

Stk. 2

Det er foreningens opgave at inddrage medlemmerne i de politiske beslutninger, der har betydning for deres liv, samt give medlemmerne mulighed for at indgå i en dialog om

organisatoriske, lokale, landspolitiske samt internationale spørgsmål.

Stk.3.

Foreningen har som en særlig opgave at sikre, at foreningen er repræsenteret i folketinget, kommunalbestyrelsen, regionsrådet, menighedsrådet, samt der, hvor man kan få politisk indflydelse ved at finde og opstille kandidater til valg.

Stk. 4.

Foreningen skal i god tid før valg til kommunalbestyrelsen og menighedsråd ved et medlemsmøde fastlægge den politik, Socialdemokratiet vil føre lokalt.

§3. Medlemskab

Stk. 1.

Enhver, der anerkender Socialdemokratiets principprogram og vil tilslutte sig Love for Socialdemokratiet, samt vedtægterne for Socialdemokratiet i Glostrup, kan optages som medlem.

Stk. 2

En person kan nægtes optagelse i foreningen, hvis vedkommende opstiller for andre partier eller er stiller for andre partier eller lister. Ligeledes kan man ikke være medlem af denne forening, såfremt man er medlem af organisationer, hvis virke strider mod Socialdemokratiets og denne forenings formål.

Nægtelse af optagelse kan kun ske, hvis en generalforsamling tiltræder dette med 2/3 flertal.

Stk. 3.

Det forventes, at medlemmer med tilknytning til arbejdsmarkedet er medlem af den anerkendte fagforening, der normalt overenskomstdækker faget.

Stk. 4.

Ethvert medlem har pligt til at betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Pensionister og efterlønsmodtagere betaler halvt kontingent. Hvis der er mere end et halvt års restance, bortfalder medlemsrettighederne, indtil restancen er betalt.

Stk. 5.

Det er muligt at være medlem af mere end én partiforening, men man skal vælge i hvilken forening, man vil udøve sine medlemsrettigheder.

Stillingtagen til i hvilken forening, man ønsker at udøve sin stemmeret, har virkning for mindst et helt kalenderår. Meddelelse herom skal gives til kassererne i de socialdemokratiske foreninger, som man er medlem af.

Stk.6.

Man kan ikke være medlem af Socialdemokratiet i Glostrup, hvis man udtræder eller bliver udelukket af en socialdemokratisk politisk gruppe og alligevel bliver siddende i kommunalbestyrelsen, menighedsrådet, regionsrådet, folketinget eller Europa-Parlamentet.

§4. Generalforsamlingen

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i årets første kvartal. Den ordinære generalforsamling meddeles skriftligt medlemmerne, enten ved brev, mail eller på anden vis, senest 14 dage før afholdelse.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller rimeligt, eller når 10% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Hvis ikke 2/3 af underskriverne giver møde, kan bestyrelsen afvise den ekstraordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringens fremkomst.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes skriftligt overfor medlemmerne enten ved brev, mail eller på anden vis, senest 14 dage før afholdelse.

Stk. 3.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling, skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Bestyrelsens beretninger
 4. Orientering fra DSU
 5. Foreningens regnskab
 6. Beretning og regnskab for Valgfonden
 7. Indkomne forslag
 8. Valg jf. vedtægterne
 9. Eventuelt

På generalforsamlingen aflægges beretning for bestyrelsens arbejde, aktivitetsplan for det kommende år fremlægges, kandidatudvalget aflægger beretning, kassereren forelægger det reviderede regnskab, kassereren for valgfonden aflægger beretning og regnskab for fonden.

Stk. 4.

Valg på generalforsamlingen

 • Formand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor i lige år.
 • Kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor i ulige år

Ovennævnte valg gælder for 2 år.

Hvert år vælges op til

 • 4 suppleanter til bestyrelsen
 • 2 revisorsuppleanter.

Disse valg gælder for 1 år.

Hvert år vælges til Den kommunale Valgfond jf. § 12 Stk. 2

 • 1 medlem
 • 2 revisorer
 • 1 revisorsuppleant

Hvert år vælges kongresdelegerede. Den ene af foreningens delegerede er foreningens formand

Stk. 5.

På første generalforsamling efter kommunalvalget vælges der 2 repræsentanter til foreningens kandidatudvalg jf. § 9 stk. 1. Disse er valgt indtil næste kommunalvalg.

På en generalforsamling forud for regionsråd-, folketing- og EU-Parlamentsvalg kan partiforeningen vælge/indstille sin egen lokale kandidat.

Stk. 6.

Bestyrelsen skal ved alle generalforsamlinger sikre, at der udarbejdes et referat af generalforsamlingen, som efterfølgende underskrives af referenter og dirigent og derefter udsendes til medlemmerne via Nyhedsbrev.

§5. Bestyrelsen

Stk.1.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, uddannelsessekretær, samt kreds- og regionsrepræsentanter.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, som kan suppleres med medlemmer fra medlemskredsen. For hvert udvalg udarbejder bestyrelsen et kommissorium.

Ordinære bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 dages varsel.

Ved alle bestyrelsesmøder har bestyrelsessuppleanter og en repræsentant fra:

 • den socialdemokratiske gruppe i kommunalbestyrelsen
 • socialdemokraterne i menighedsrådet
 • DSU

ret til at deltage uden stemmeret.

Stk.2.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen er tilstede. Afgørelse træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk.3.

Bestyrelsen sikrer, at der udarbejdes et referat af bestyrelsesmødet.

Stk.4 Udebliver et bestyrelsesmedlem på 2 af hinanden følgende bestyrelsesmøder uden afbud, anses medlemmet for udtrådt af bestyrelsen, og suppleanten overtager herefter bestyrelsesposten.

Bestyrelsen kan udover Jf. § 5. stk.1, stk.2, stk.3 vedtage sin egen forretningsorden.

Stk.5. Mellem bestyrelsesmøderne er det formand/næstformand eller kassereren, der tegner foreningen, med mindre andet aftales.

§6. Foreningens økonomi

Stk.1.

Den til en enhver tid siddende bestyrelse er bemyndiget til at kunne disponere over foreningens formue, samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender og aftaler.

Bestyrelsen kan give den generalforsamlingsvalgte kasserer eneprokura i forhold til partiforeningens bankkonto, samt give kassereren ret til at benytte Homebanking via egen computer.

Bestyrelsen skal løbende have indsigt i foreningens økonomi, medlemmernes kontingentbetaling, samt sikre, at foreningen har et kontingent, som står mål med de udgifter foreningen har.

Stk.2.

Bestyrelsen skal tilse, at der altid er henlagt et beløb, der kan dække de nødvendige udgifter, der er forbundet med deltagelse i kongressen.

Stk. 3.

Når et medlem flytter fra foreningens område til en anden forenings område, skal bestyrelsen tilsende partikontoret flyttemeddelelse med oplysninger om den nye adresse, og om for hvilket tidspunkt medlemmet har betalt kontingent. Partikontoret videresender meddelelsen til den nye forening.

Stk.4.

Foreningens bestyrelse skal sikre, at partikontoret rettidigt får meddelelse om størrelsen på partiforeningens kontingent i det kommende år.

Stk. 5.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk.6.

Kassereren har pligt til at opbevare en ajourført medlemsliste.

Bestyrelsen skal sikre, at de persondata foreningen har, altid behandles i overensstemmelse med gældende datalovgivning.

Ved et medlems udmeldelse af partiet skal kassereren underrette partikontoret.

§7. Foreningens aktiviteter

Foreningens bestyrelse skal via oplysningsarbejde og borgermøder sikre et generelt kendskab til foreningens eksistens, og hvad Socialdemokratiet i Glostrup står for. Foreningen bør arbejde for at få nye borgere til at være interesseret i at blive medlemmer af partiforeningen.

Mindst et par gange om året bør bestyrelsen holde et åbent bestyrelsesmøde. Her kan der f.eks. udover foreningens arbejde lægges op til bredere politiske drøftelser.

Forud for kommunalvalget skal bestyrelsen sikre, at der afholdes medlemsmøder, der fastlægger den kommunalpolitik, som Socialdemokratiet i Glostrup vil føre. Det endelige kommunalpolitiske program vedtages på en generalforsamling, der afholdes, inden kandidaterne er opstillet til urafstemning.

Foreningens bestyrelse skal sikre, at der fastsættes en fælles linje i forhold til valg til menighedsrådet, samt den politik som socialdemokratiske medlemmer af menighedsrådet fører.

Foreningens bestyrelse skal løbende følge det kommunalpolitiske arbejde. Dette kan ske ved deltagelse i de formøder, som den socialdemokratiske gruppe i kommunalbestyrelsen afholder. Endvidere bør bestyrelsen sikre, at en eller flere overværer kommunalbestyrelsesmøderne.

Den socialdemokratiske kommunalbestyrelsesgruppe, samt de socialdemokratiske medlemmer af menighedsrådet, aflægger hvert år i oktober eller november måned beretning på et medlemsmøde arrangeret af bestyrelsen.

Bestyrelsen skal sikre, at foreningen er aktiv omkring kredsens arbejde, samt udbrede kendskabet til kredsens arbejde og aktiviteter.

Foreningen bør med passende mellemrum arrangere møder om politiske temaer evt. i samarbejde med andre partiforeninger.

§8. Stemmeret og valgbarhed

Stk. 1.

For at få stemmeret på møder, hvor der skal opstilles/indstilles kandidater til menighedsrådet, kommunalbestyrelsen – herunder valg af borgmesterkandidat, regionsrådet, folketinget eller Europa-Parlamentet, skal man have betalt kontingent. Det vil sige, at man har betalt den sidste kontingentopkrævning rettidigt. Man skal desuden have været medlem af socialdemokratiet i mindst et ½ år. Kun medlemmer bosiddende i det valgområde, hvor listen dækker, har stemmeret til opstillingsgeneralforsamling/urafstemning. Dog medregnes medlemsanciennitet fra DSU.

Stk. 2.

Man kan kun vælges til tillidshverv i foreningen, hvis man har været medlem i mindst ½ år. Det vil sige 6 måneder og en dag, samtidig må man ikke være i restance i forhold til kontingent, hvis betalingsdato er overskredet. Dog medregnes medlemsanciennitet fra DSU.

Stk. 3.

For medlemmer, der opstiller som kandidater til kommunalvalg, menighedsrådsvalg, regionsrådsvalg, folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg, ændres medlemskravet i § 8 stk. 2. fra 6 til 12 måneder.

Stk. 4.

Ethvert medlem af partiforeningen, der opfylder bestemmelsen i § 8. stk. 1. kan være stiller for andre til valg.

Et kandidatforslag skal være skriftligt og anbefalet af mindst 5 medlemmer. Forslagene fremsendes/afleveres til valgudvalgets formand, som også er partiforeningens formand, i lukket kuvert mærket ”Kandidatforslag”. Efter fristens udløb åbnes de modtagne kuverter på et valgudvalgsmøde, hvor det undersøges, om de pågældende er valgbare.

Det vil sige:

 • Om de har været medlem af partiet i det sidste kalenderår.
 • Om de er optaget på valglisten.
 • Om de er villige til at lade sig opstille på den socialdemokratiske liste.
 • Om de er medlem af en af fagbevægelsen anerkendt fagforening, hvis en sådan findes indenfor deres fag.

Stk. 5.

Man kan ikke beklæde dobbeltmandater, når det drejer sig om valg til kommunalbestyrelsen, regionsrådet, folketinget og Europa-Parlamentet.

Medlemmer af partiet kan ikke samtidig opstille til kommunalbestyrelsen og regionsrådet.

Ønskes det i særlige tilfælde, at et medlem opstiller på begge lister, skal foreningens generalforsamling på forhånd give en dispensation, som kun kan vedtages hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for.

I helt særlige tilfælde kan der også dispenseres for dobbeltmandatreglen. Det er dog partiets hovedbestyrelse, der efter indstilling fra foreningens generalforsamling, skal give den endelige dispensation. Der kan ikke dispenseres således, at man varetager to fuldtidsvalgte poster.

§9. Kandidatudvalg

Stk. 1.

Efter kommunalvalget nedsættes der et kandidatudvalg. Udvalget er valgt/sammensat på følgende måde:

 • 2 repræsentanter valgt på foreningens generalforsamling jf. § 4 stk.5.
 • 1 repræsentant valgt af kommunalbestyrelsesgruppen.
 • 1 repræsentant valgt af den socialdemokratiske del af menighedsrådsgruppen.
 • 1 repræsentant valgt af den lokale DSU-afdeling.
 • 1 repræsentant valgt af bestyrelsen, som er ansvarlig for indkaldelsen af det konstituerende møde

Kandidatudvalget konstituerer sig selv med formand og sekretær.

Stk. 2.

Kandidatudvalget er ansvarlig for, at der opstilles en liste til kommunalvalget, der bredt dækker kommunens borgere. Dette sker gennem indkaldelse af forslag, samt opsøgende virksomhed. Kandidatudvalget er endvidere ansvarlig for, i samarbejde med de socialdemokratiske medlemmer af menighedsrådet, at der findes kandidater til det kommende menighedsråd.

Stk. 3.

Kandidatudvalget er ansvarligt for kandidatuddannelsen. Kandidaterne er forpligtede til at deltage i de af kandidatudvalget fastlagte aktiviteter, herunder undervisning.

§10. Valgudvalg i forbindelse med kommunalvalg og menighedsrådsvalg

Stk.1.

Et valgudvalg til kommunalvalget træder sammen senest 18 måneder før valget. Og et valgudvalg til menighedsrådsvalget træder sammen senest 12 måneder før valget.

Valgudvalget til kommunalvalget består af:

 • Det eksisterende kandidatudvalg.
 • Partiforeningens øvrige bestyrelse.
 • Partiforeningens bestyrelsessuppleanter (uden stemmeret). Socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke er valgt til kandidatudvalget.
 • Øvrige medlemmer af valgfonden

Valgudvalget kan tilbyde pladser i udvalget til socialdemokratiske medlemmer af den lokale fagbevægelse.

Valgudvalget til menighedsrådsvalget består af:

 • Det eksisterende kandidatudvalg
 • Partiforeningens øvrige bestyrelse.
 • Partiforeningens bestyrelsessuppleanter (uden stemmeret).
 • Den socialdemokratiske menighedsrådsgruppe.
 • Formanden for den socialdemokratiske kommunalbestyrelsesgruppe.
 • Valgfondens kasserer

Stk. 2

Efter urafstemningen i forbindelse med opstilling jf. § 11. stk. 1 og 3, indtræder samtlige kandidater i valgudvalget. Såfremt der findes kandidater efter udløbet af fristen for indlevering jf. § 11 stk. 5, indtræder disse på samme vilkår som øvrige kandidater. Valgudvalget fortsætter indtil udgangen af året, hvor valget har fundet sted.

Stk. 3.

Partiforeningens formand er formand for valgudvalgene. Valgudvalgene tilrettelægger og koordinerer valgkampene, herunder budget og valgkampsaktiviteter, samt sikrer den endelige kandidatliste og indsender den rettidigt.

Stk. 4.

Valgudvalget modtager fra Kandidatudvalget en liste over medlemmer, der ønsker at opstille til valg. I tilfælde af kandidatmangel er det valgudvalgets opgave efter stemmeflerhed at supplere med yderligere kandidatforslag.

Stk. 5.

Valgudvalget kan i samarbejde med valgfondsmedlemmer disponere over valgfondens midler til udgifter i forbindelse med valgkampe for den socialdemokratiske liste.

Stk. 6.

Valgudvalget er bemyndiget til ved almindeligt flertal at beslutte, at der indgås valgforbund med andre partier.

§11 Opstilling, valg, urafstemning til kommunal- og menighedsrådsvalg

Stk. 1.

Såfremt der er mere end en spidskandidat, skal der afholdes en urafstemning inden udgangen af oktober måned i året inden kommunal- eller menighedsrådsvalg.

Opnår en af kandidaterne ikke mindst halvdelen af de afgivne stemmer ved første afstemning, skal der afholdes en ny urafstemning mellem de to kandidater, der har opnået flest stemmer.

Den anden urafstemning, skal være afsluttet inden udgangen af året før det pågældende valg.

Bestyrelsen bemyndiges til at vælge en sikker elektronisk løsning til afvikling af urafstemningen. Der bør dog samtidig gives mulighed for, at medlemmer kan vælge at stemme på anden vis.

Stk. 2.

Senest 3 uger før urafstemningens afslutning sendes sammen med afstemningsvejledning en præsentation af spidskandidaterne i alfabetisk orden. I denne præsentation præsenterer spidskandidaterne sig selv inden for de af valgudvalget udstukne rammer.

Stk. 3.

Valget af øvrige kandidater til valgene finder sted ved urafstemning blandt medlemmerne inden udgangen af marts måned i valgåret.

Valget finder sted efter et pointsystem, hvor den foretrukne kandidat gives det højeste tal. Hver kan stemme på seks kandidater, hvor den man giver flest stemmer får 6, den næste får 5, og herefter 4, 3, 2, 1, til de efterfølgende. Alle tal fra 1 til 6 skal benyttes, før stemmesedlen er gyldig.

Der afholdes kun en urafstemning, og kandidaterne placeres på den samlede opstillingsliste i den rækkefølge, som de får stemmer til. Ved stemmelighed trækkes der lod om den indbyrdes placering på listen.

Stk. 4.

Senest 3 uger før urafstemningens afslutning sendes sammen med afstemningsvejledning en præsentation af de øvrige kandidater i alfabetisk orden. I denne præsentation præsenterer kandidaterne sig selv inden for de af valgudvalget udstukne rammer.

Stk. 5.

Såfremt der findes egnede kandidater efter udløbet af fristen for indlevering, kan kandidatudvalget indstille til bestyrelsen, at disse får lov at opstille. Disse kandidater opstilles på listen efter de kandidater, der er indstillet i korrekt tid. Omfatter dispensationen flere kandidater, afgøres den endelige placering ved lodtrækning.

Bestyrelsen kan efter indstilling fra valgudvalget godkende dispensationer til kandidater, der ikke opfylder bestemmelserne i § 8 stk. 1 til 3. Dette kræver almindelig flertalsafstemning.

§12. Regler for den kommunale valgfond

Stk. 1.

Formålet er at indsamle midler til gennemførelse og forberedelse af kommunal- og menighedsrådsvalg i Glostrup kommune, samt andre udgifter til aktiviteter, der understøtter det kommende valg.

Alle partiets medlemmer kan bidrage til valgfondens opbygning af midler. Er man valgt eller indstillet af kommunalbestyrelsen eller af partiforeningen til tillidsposter, som udløser honorar eller diæter, skal man bidrage til valgfonden.

Stk. 2.

Valgfondens midler administreres af en bestyrelse bestående af partiforeningens formand og kasserer, 2 medlemmer af den socialdemokratiske gruppe i kommunalbestyrelsen samt et bidragydende medlem valgt på partiforeningens generalforsamling jf. § 4 stk. 4.

Partiforeningens formand er formand for valgfonden.

Bestyrelsen konstituerer sig med en kasserer, der udpeges blandt de socialdemokratiske medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Stk. 3.

Der indbetales til valgfonden 4 % af bruttobeløbet for honorarer og løn. Pensionister indbetaler dog 2 % af bruttobeløbet for honorarer og løn.

Vedrørende andre udpegede tillidshverv f.eks. domsmænd, hegnssynsmænd mv., betales af de modtagne diæter og andre ydelser 10 % af bruttobeløbet. Tabt arbejdsfortjeneste kan ikke fradrages.

Forud for valg, hvor der udpeges tilforordnede vælgere, meddeler foreningens bestyrelse et beløb, som samtlige tilforordnede betaler til valgfonden. Dette beløb udgør 30 % af bruttodiæten. Tilforordnede vælgere kan efter aftale fradrage dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

De faste bidrag til valgfonden skal indbetales månedsvis. I forbindelse med tilforordnede vælgere sikrer valgfonden en opkrævning hos hver enkelt.

Det er ethvert medlems pligt at gøre opmærksom på, at man har haft indtægter, som følge af udpegede/valgt tillidshverv.

Stk.4.

Den kommunale valgfonds regnskab revideres af to revisorer, som vælges på generalforsamlingen jf. § 4 stk. 4.

§13. Henvisning

Hvor disse vedtægter ikke er dækkende, gælder lovene for Socialdemokratiet i Danmark.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, Glostrup den. 11. april 2019